شعبه مرکزی

تلفن : ۴۴۴۲۴۸۱۲

آدرس: روبروی بازار پردیس ۲

••••••••••••••••

شعبه پایگاه هوایی

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۲۹۸۳

فکس: ۰۷۶۴۴۴۴۲۸۳۷

آدرس: پایگاه هوایی

••••••••••••••••

شعبه پردیس یک

تلفن: ۶-۰۷۶۴۴۴۲۰۶۸۵

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۲۴۹۲

آدرس: بازار پردیس ۱، غرفه شماره ۴۰

••••••••••••••••

شعبه مرجان

تلفن: ۳-۰۷۶۴۴۴۴۰۵۰۱

فکس: ۰۷۶۴۴۴۴۲۲۸۲

آدرس: بازار مرجان، غرفه شماره ۴ و ۵

••••••••••••••••

شعبه مرکز تجاری

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۳۱۷۹

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۰۳۷۱

آدرس: بازار مرکز تجاری، طبقه همکف، غرفه ۸۳ و ۸۴

••••••••••••••••

شعبه ارزی مرکز تجاری

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۳۱۷۶

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۰۳۷۱

 

 

 

موقعیت

جزیره کیش، روبروی بازار پردیس ۲

خدمات

  • بانک