شعبه مرکزی

تلفن: ۴-۰۷۶۴۴۴۲۴۶۸۱

فکس: ۲-۰۷۶۴۴۴۲۲۴۸۱

آدرس: خیابان سنایی، مجتمع بانک ها، شماره ۱۲۸ 

••••••••••••••••

شعبه پردیس دو

تلفن: ۸-۰۷۶۴۴۴۲۴۳۴۷

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۰۳۸۶

آدرس: بازار پردیس ۲، غرفه شماره ۱

••••••••••••••••

شعبه بندرگاه

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۰۴۷۷

آدرس: بندرگاه 

••••••••••••••••

شعبه ونوس

تلفن: ۴-۰۷۶۴۴۴۲۳۴۸۳

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۳۴۸۳

آدرس: بازار ونوس، غرفه شماره ۱۱۵ و ۱۱۶

••••••••••••••••

شعبه مرجان

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۴۲۸۷۰

فکس: ۰۷۶۴۴۴۴۲۸۷۰

آدرس: بازار مرجان، غرفه شماره ۱۸

••••••••••••••••

شعبه پردیس دو

تلفن: ۸-۰۷۶۴۴۴۲۴۳۴۷

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۰۳۸۶

آدرس: بازار پردیس ۲، غرفه شماره ۱

••••••••••••••••

شعبه فرودگاه

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۳۹۵۰

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۳۹۵۰

آدرس: فرودگاه

••••••••••••••••

شعبه سفین

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۳۰۷۰۰

فکس: ۰۷۶۴۴۴۳۰۶۸۸

آدرس: بازار سفین، غرفه شماره ۲۴

موقعیت

جزیره کیش، خیابان سنایی، مجتمع بانک ها، شماره ۱۲۸

خدمات

  • بانک