کیشوندان عزیز تنها راه شکست کرونا، ماندن در خانه است

فرهنگی و هنری

مجموع رویدادها: 1
نمایشنامه خوانی چشمهایش می خندد
نمایشنامه خوانی چشمهایش می خندد

نمایشنامه خوانی چشمهایش می خندد

۲۸, دی ۱۳۹۸ - ۲۸, دی ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎، مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن ابن سینا